Integritetspolicy

Version 2.0 2021-04-08

Introduktion 

Inpeople Sverige AB är ett rekryterings- och personaluthyrningsföretag och erbjuder bemannings- och  rekryteringstjänster. I vårt arbete behandlar vi personuppgifter dagligen. Med personuppgift avserv i  namn, adress, personnummer och e-post. Det kan också handla om information om personers bakgrund,  så som utbildning, betyg och arbetslivserfarenhet. Denna personuppgiftspolicy beskriver Inpeople  Sverige ABs personuppgiftspolicier och processer avseende vår insamling och behandling av dina  personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Vi vet att  dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi över tid kan komma att uppdatera  denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya  personuppgiftspolicys. 

Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver hur Inpeople Sverige AB behandlar  personuppgifter. Vi ber dig läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar dina personuppgifter till oss. 

 

Varför behandlar Inpeople  Sverige AB personuppgifter? 

Personuppgifter du ger oss: 

Inpeople Sverige AB behandlar dina personuppgifter när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt  intresse för anställning hos oss samt söker kontakt med oss i övrigt. 

För Inpeople Sverige ABs kunder, samarbetspartner och leverantörer: 

Bolaget kan komma att behandla personuppgifter till kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer.  Dessa uppgifter består av namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsadress, befattning och  ansvarsområden. Inpeople Sverige AB behandlar våra kunders och leverantörers personuppgifter enbart i  den utsträckning som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra tjänsteerbjudanden och  säkerställa en bra leverans och kontakt. Det är även avgörande för att vi ska kunna administrera våra  relationer till våra kunder samt möjliggöra framtida affärssamarbeten. 

 

För dig som är kandidat/arbetssökande hos Inpeople Sverige AB: 

 

1. Skapa profil och vara sökbar i CV-databas 

För att Inpeople Sverige AB ska kunna erbjuda den sökbara CV-databasen (”Tjänsten”) baserad  på ert samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn,  ditt användarnamn och lösenord, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till  

kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön,  preferenser, intressen, uppgift om vilja till omlokalisering. Vi kan också komma att begära in  mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser,  uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. Kandidater kan själva när som  helst redigera sin egen användarprofil. 

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och att  informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande. 

 

2. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning 

Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen  samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter,  referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna  personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Personuppgifter som genereras genom att vi  kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik. 

 

3. Din korrespondens med Inpeople Sverige AB 

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi  behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din  förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska  radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen  kontakta oss via personuppgift@inpeople.se  

 

4. Ändamål för att behandla dina personuppgifter 

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den  rekryteringstjänst som du har samtyckt till, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare och  rekryteringspartners, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med  oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra  analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive  testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla  säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och  informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska  kommunikationsnätverk och datorer. 

 

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas  av tredje parter lokaliserat i Sverige. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina  personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. 

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med relevanta kunder (med ditt  samtycke) samt tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer,  för vilka vi är ansvariga för. 

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller  godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan,  föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter,  egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd  eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på  ditt uppdrag. Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra  denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för  marknadsföringsändamål. 

 

Dina individuella rättigheter

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda  rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges  Datainspektion[1].

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar  om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgift@inpeople.se 

Om du vill bekräfta att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter vi  kan ha om dig, vänligen kontakta oss på personuppgift@inpeople.se 

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem  som utanför Inpeople Sverige AB som mottagit personuppgifter från Inpeople Sverige AB; vilken källa  informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. 

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är  felaktigt. Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa  undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. I många  länder har du rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med  hur vi hanterar dina personuppgifter. Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna  dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig. 

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till  oss på personuppgift@inpeople.se. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer  vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att  ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad. 

 

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst,  vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår  säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den  informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av  sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta  lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar. 

 

Datalagring 

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör  som vi anlitar, lokaliserade i Sverige. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation  med Inpeople Sverige AB. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina  personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen  kontakta oss på personuppgift@inpeople.se

 

Uppdatering av denna personuppgifspolicy

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller  rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller  oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan att meddelande till dig än att denna 

Personuppgiftspolicy publiceras på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt  meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt. 

Frågor eller klagomål

Vänligen kontakta: 

personuppgift@inpeople.se 

[1] Infoga hyperlänk från Datainspektionen till nedan sida:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades rattigheter/